Plugin này sẽ cho phép bạn thêm, xóa và sắp xếp các nút được hiển thị trên thanh công cụ Visual Editor. Bạn có thể định cấu hình tối đa bốn hàng gồm các nút cỡ chữ, kiểu chữ gia đình, văn bản và màu nền, bảng biểu … Nó cũng cho phép bạn bật menu trình soạn thảo

Cài đặt

Tốt nhất là cài đặt trực tiếp từ WordPress. Nếu yêu cầu cài đặt bằng tay, hãy đảm bảo rằng các tệp plugin nằm trong thư mục “tinymce-advanced” (không phải hai thư mục lồng nhau) trong thư mục plugin của WordPress, thường là “wp-content / plugins”.

Một số hình ảnh